Zahraniční zájezdy sboru

Stručně o zahraničních zájezdech sboru

Počínaje rokem 1983 začal Smetana jezdit do zahraničí, většinou na recipročním základu. Sbor navštívil celkem 16 evropských zemí při více než 30 zájezdech.

Zpíval v Lyonu, Aarhusu, Rize, Slivenu, Zadaru, Celji, ve Vídni atd. Celkem sbor Smetana navštívil téměř 50 akcí na různých místech v Evropě.

V České republice vystupoval v 88 místech. I to může být chápáno jako známka určité kvality. A celkem bylo nastudováno 287 titulů bez rozlišení délky, z nich 30 bylo rozsáhlejších (mše, oratoria, kantáty apod.).

Výše uvedené informace stručně uvádějí skutečnosti platné do roku 2002.

Více o zájezdech sboru od roku 1992 do současnosti je uvedeno dále na základě informací uvedených v Almanachu vydanému ke 100. výročí založení sboru SMETANA.

V roce 1992 sbor podnikl týdenní koncertní turné do Německa, Francie a Švýcarska, v Německu jsme navštívili oblast Blaustein u Ulmu, ve Francii Lyonsko a ve Švýcarsku Zürišsko. Sbormistr Doc.Klimeš postavil dramaturgii koncertů na ukázkách z tvorby našich nejvýznamnějších skladatelů v průřezu staletí i tvorby německých a francouzských autorů.

V roce 1993 uskutečnil sbor koncertní zájezd do BergischGladbachu v Německu. Jedno z nezapomenutelných vystoupení se konalo v hlavním městě dřívější SRN Bonnu, vyvrcholením pak byl koncert ve staroslavném Kolíně nad Rýnem.

V roce 1994 jsme uskutečnili dokonce dva zájezdy do vzdálených zemí, v srpnu to byla cesta do Dánska. I společenské kontakty s členy spřáteleného sboru Daniasonans byly na vysoké úrovni. V prosinci pak ještě vyjel sbor na předvánoční koncerty do Holandska, zde byl hlavním organizátorem Rotary club – sdružení zámožných podnikatelů. Měli jsme tam pět velkých koncertů, v programu byl i Panegyricus na Jana A. Komenského české skladatelky J. Snížkové. Komenskému jsme vzdali poctu i citlivým výkladem a zpěvem u jeho hrobu v Naardenu. Koncerty pak vyvrcholily provedením České mše vánoční Jakuba Jana Ryby ve spolupráci s Litomyšlským symfonickým orchestrem a sólisty pod taktovkou nově spolupracující dirigentky PaedDr. Dany Ludvíčkové. Koncerty se natolik líbily, že organizátoři z vystoupení pořídili živou nahrávku na CD. Výtěžek z prodeje šel na konto ústavu pro postižené děti v Brně, takže jsme měli radost nejen z uměleckých zážitků, ale i z charitativní prospěšnosti zájezdu.

V roce 1996 jsme navázali dlouholetou spolupráci se sborem a orchestrem z anglického Maidstonu, kdy pod taktovkou zkušeného dirigenta J. V. Martina zaznělo majestátní Verdiho Requiem pro 300 zpěváků a instrumentalistů s výbornými profesionálními sólisty z Londýna. I poznávací hodnota zájezdu byla vysoká: prohlídka katedrály v Canterbury, Londýna a dalších historicky cenných míst byla nezapomenutelným zážitkem.

V roce 1997 jsme navštívili německý Gießen a Riedstadt, kde jsme měli jak samostatné koncerty, tak i společná vystoupení ke Dni písní.

V roce 1998 jsme navštívili Maidstone podruhé, v programu vystoupení tentokrát zazněly zvláště české skladby. Poprvé v MotteHall zazněla Dvořákova Lužanská mše D-dur za řízení neúnavného propagátora umění v hrabství Kent J. V. Martina. Hradecký Smetana na oplátku nastudoval pro společné vystoupení s anglickými sboristy a hráči nádhernou skladbu současného anglického skladatele J. Ruttera Magnificat. Na dalším samostatném koncertu sboru Smetana za řízení doc. Klimeše a varhanního doprovodu prof. Uhlíře zazněla PuccinihoMessa di Gloria. V té době jsme si připomínali i 80. výročí vzniku ČSR, takže při této příležitosti jsme využili pozvání Československé obce legionářské a zazpívali v ambitech Westminsterského opatství a u památníku padlých letců v bitvě o Anglii. Na oplátku pak přijel anglický sbor do České republiky a na koncertech v Hradci Králové a Náchodě pak společně čeští a angličtí zpěváci provedli Dvořákovu Mši D-dur a Rutterovo Magnificat.

Roku 1999 jsme uskutečnili další dva zahraniční zájezdy, v září jsme se podívali do Slovinska, kde jsme koncertovali v oblasti Krška a Leskovce. Přátelství mezi zpěváky obou zemí posiluje i to, že zakladatelem kršského sboru a prvým jeho sbormistrem byl hudebník V. Parma, původem z Čech. V prosinci roku 1999 jsme ještě zajeli do Holandska, kde jsme za dirigování doc. Klimeše a J. Šuly a za doprovodu Litomyšlského symfonického orchestru vystoupili na různých místech v rámci projektu Kulturní vesnice Evropy a zazpívali české koledy a žádanou Rybovu Českou mši vánoční.

Závěr tisíciletí jsme ještě oslavili roku 2000 účastí na Mezinárodním festivalu hudby a tance v nám již známém anglickém Maidstone a v říjnu jsme jeli do družebního Gießenu. Vrcholným číslem koncertů bylo provedení Gounodovy Messe Solennelle.

Třetí tisíciletí jsme zahájili r. 2002 výjezdem do německého Hechingenu a francouzského Bordeaux. Vyvrcholením zájezdu bylo provedení mše Messe de minuit francouzského skladatele M. A. Charpentiera a mše Ch. Gounoda Messe Solennelle za řízení nové dirigentky Dany Ludvíčkové, kolegyně doc. Klimeše. Velmi vřele byly přijaty jak mše francouzských autorů, tak i české a latinské skladby. I tento zájezd náleží k nejhezčím sborovým zážitkům posledních let.

V roce 2006 jsme s Danou Ludvíčkovou absolvovali velice zdařilý zájezd do Senlis a dalších měst ve Francii, na kterém jsme provedli několik krásných koncertních vystoupení. Na závěr zájezdu jsme se asi na púl dne zastavili v Paříži, abychom si ji alespoň krátce prohlédli.

Stále máme v živé paměti zájezdy, při kterých jsme šířili vědomí o české kultuře, s dirigenty doc. PhDr. Lubošem Klimešem, CSc., PaedDr. Danou Ludvíčkovou, Mgr. Lenkou Lipenskou i současným dirigentem Janem Jiráčkem, DiS. S Lubošem Klimešem od r. 1983 do NDR a jinam, s dirigentkou Danou Ludvíčkovou od r. 2002, s Lenkou Lipenskou od r. 2006 a s Janem Jiráčkem od r. 2014.

V posledních deseti letech se sbor zúčastnil jen jediného zahraničního výjezdu. Ve dnech 1.11. – 3. 11. 2019 absolvoval „Mezinárodní festival CantateDresden“. Sbor úspěšně reprezentoval Českou republiku, na svých festivalových koncertech se dočkal velkého ohlasu.